Obec VAL

Euroregion Glacensis

EUROREGION GLACENSIS (www.euro-glacensis.cz)


Regionální sdružení Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis a Sdružení měst Kladské oblasti, dále nazýváná stranami, podporujíce ideu transhraniční spolupráce, podporujíce ideu evropské jednoty, ve snaze o rozvoj přátelských a vzájemně výhodných kontaktů mezi Českou republikou a Polskou republikou, pečujíce o zachování společného kulturního dědictví pohraničních území a současně berouce v úvahu ustanovení "Evropské rámcové úmluvy o spolupráci přesahující hranice mezi územními celky a orgány", přijaté Radou Evropy v Madridu 21. května 1980 se rozhodly vytvořit.

Podpisem smlouvy o vytvoření společného Euroregionu Glacensis, uzavřené mezi sdružením měst a obcí Pomezí Čech, Moravy a Kladska na české straně a Sdružením obcí Kladské oblasti na polské straně, bylo završeno několikaleté úsilí o rozvoj vzájemné přeshraniční spolupráce na obou stranách hranice. Byl tak položen základní kámen vzniku největšího a současně nejstaršího česko-polského euroregionu.
"Regionální sdružení Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis a Sdružení měst Kladské oblasti, dále nazývaná stranami, podporujíce ideu transhraniční spolupráce, podporujíce ideu evropské jednoty, ve snaze o rozvoj přátelských a vzájemně výhodných kontaktů mezi Českou republikou a Polskou republikou, pečujíce o zachování společného kulturního dědictví pohraničních území a současně berouce v úvahu ustanovení Evropské rámcové úmluvy o spolupráci přesahující hranice mezi územními celky a orgány, přijaté Radou Evropy v Madridu 21. května 1980, se rozhodly vytvořit Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis."

Definice euroregionů
Euroregiony jsou nadnárodním typem svazků či sdružení obcí a měst. Cílem euroregionu - mezinárodního sdružení měst a obcí je především podpora a realizace projektů odrážejících všechny formy spolupráce mezi smluvními stranami. Hlavním motivem sdružených měst a obcí, které jsou zde zastoupeny svými místními představiteli veřejné správy, je odstraňování nerovností mezi regiony na obou stranách hranice, vedoucí k postupnému vyrovnávání ekonomického i sociálního rozvoje. Spolupráce přesahující hranice napomáhá zmírňovat nevýhody, které s sebou hranice v území nesou. Překonává národní okrajové polohy pohraničních oblastí a zlepšuje životní podmínky obyvatelstva zde žijícího. Má zasahovat do všech kulturních, sociálních, hospodářských a infrastrukturních oblastí života občanů. Euroregion Glacensis je nadnárodní dobrovolné zájmové sdružení měst a obcí a dalších právnických osob na území okresů Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Chrudim, Pardubice, Hradec Králové a Jičín na české straně a sdružení měst a obcí okresů Kłodzko, Ząbkowice a Dzierżoniow na polské straně. Jeho hlavním úkolem je podpora česko-polské přeshraniční spolupráce a rozvoje příhraničního území, která jsou spjata úzkými geografickými a historicko-politickými vazbami. Euroregion byl založen podpisem smlouvy o vytvoření česko-polského Euroregionu Glacensis 5.12.1996 v Hradci Králové. Sídlo sdružení je v Rychnově n. K., kde také působí sekretariát české části Euroregionu. Sídlem polského sdružení a tím i sekretariátu polské části Euroregionu Glacensis je Kłodzko. V současnosti má česká část 65 členských měst a obcí, 11 okresů. Euroregion leží na území 3 krajů, Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého. Toto území má rozlohu 1 726 km2 a na jeho území žije celkem 1 050 245 obyvatel, z toho 508 002 je počet obyvatel členských měst. Z tohoto pohledu je Euroregion Glacensis největším česko-polským euroregionem s nejdelší společnou hranicí. Slavnostní podpis smlouvy o vytvoření EURG v Hradci Králové 5.12. 1996 Hlavní cíle sdružení
Rozvoj spolupráce obou částí Euroregionu na základě Evropské charty přeshraničních regionů.
Koordinace v podobě doporučení a námětů hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje dotčeného území a jejich vzájemnost k programům, které připravují a realizují příslušné orgány příhraničního regionu v Polské republice a České republice. Podpora rozvoje zejména v těchto oblastech činnosti:

  • územní plánování
  • spolupráce v oblasti hospodářství a obchodu
  • zachování a zlepšování životního prostředí
  • výstavba a přizpůsobení infrastruktur přesahující státní hranice
  • spolupráce při předcházení vzniku, průběhu a odstraňování důsledků přírodních katastrof a živelných pohrom
  • rozvoj turistiky a zřizování nových hraničních přechodů
  • spolupráce v oblasti školství, kultury a sportu
  • spolupráce v humanitární a sociální oblasti


Trvalým úkolem Euroregionu Glacensis zůstává překonávání předsudků a bariér vytvořených v minulém období a napomáhání integraci na principech subsidiarity v rámci procesu Evropské integrace ČR a PR, navrácení funkce státní hranice nejen jako konce suverénního území státu, ale zejména jako mostu pro setkávání a spolupůsobení dvou národů, které využívají toto specifické geografické položení k zajištění dynamického rozvoje a současně k vytvoření společných trvalých prvků přátelského soužití obou národů. Touto svou úlohou se Euroregion Glacensis stává zkouškou na společné cestě do euroatlantických struktur a součástí každodenního života. Území
Členy české části Euroregionu jsou města a obce okresů Trutnov, Náchod, Rychnov n. K., Ústí n. O., Svitavy, Chrudim, Pardubice, Hradec Králové, Jičín a části okresů Šumperk a Jeseník. Euroregion se nachází ve správním území Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého kraje. Kraje Královéhradecký a Pardubický jsou součástí regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod, Olomoucký kraj je součástí regionu NUTS II Střední Morava.